Văn bản

UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Ngày 24/01/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 686/QĐ-UBND, phê duyệt Điều lệ gồm 8 Chương và 32 Điều trên cơ sở Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã được UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 5772/QĐ-UBND ngày 25/9/2013.

Kiện toàn Tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội - Phát huy tiềm năng, trí tuệ phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH Thủ đô và đất nước

Kiện toàn Tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội - Phát huy tiềm năng, trí tuệ phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH Thủ đô và đất nước

Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 42 – CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 22 – CT/TU ngày 18/8/2010 của Thành ủy Hà Nội về việc “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Hà Nội..