Giới thiệu

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội

Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Hà Nội(gọi tắt là Liên hiệp hội Hà Nội) được thành lập theo Quyết định số 16 TCCQ ngày 6/01/1983 của UBND Thành phố Hà Nội là tổ chức chính trị -xã hội của trí thức Thủ đô.