Tin Liên hiệp hội

Trí thức Thủ đô trọn niềm tin với Đảng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội có 38 Hội thành viên, 22 Tổ chức Khoa học và Công nghệ, với hơn 5 vạn hội viên, thật sự là một tổ chức Chính trị - xã hội tập hợp đội ngũ trí thức hùng hậu của Thủ đô. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi kỳ Đại hội của Đảng là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh, sự dày dạn và bản lĩnh của Đảng ta: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục mở đường cho Đất nước vượt qua mọi thử thách, tận dụng thời cơ, vững bước tiến vào vận hội mới, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đóng góp xứng đáng vào tiến trình phát triển của nhân loại tiến bộ.
 

Với trách nhiệm của những người trí thức Thủ đô, một lòng một dạ trung thành với Đảng trong suốt quá trình cách mạng, chúng tôi đã suy ngẫm, nghiên cứu hết sức sâu sắc, cẩn trọng về những thời cơ - vận hội mới đang hiện hữu trước mắt chúng ta. Sự vận động của thế giới qua mấy thập niên bắc cầu giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ đã tạo ra những nhân tố mới vô cùng sâu sắc, mang tính toàn cầu. Bước sang Thế kỷ 21, nhân loại  bước qua thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai phe, tiến tới hình thành thế giới đa cực, với các Khối hợp tác để cùng phát triển. Sự tôn trọng/ vượt qua khác biệt đã tạo ra các hợp tác đa phương, song phương. Dân chủ hoá là một xu thế mạnh mẽ khơi dậy vai trò làm chủ đất nước của nhân dân tại nhiều quốc gia đang phát triển. Xây dựng xã hộị bình đẳng - văn minh là thước đo phát triển bền vững ở khắp nơi trên thế giới. Ngược lại với xu thế tiến bộ là sự xuất hiện các nhóm “ siêu lợi ích”, “siêu quyền lực” dưới các danh nghĩa như: “Nhà nước tự xưng IS”, Nhà nước dân tộc chủ nghĩa bá quyền, bành trướng, đe doạ hoà bình, an  ninh khu vực và thế giới.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 30 năm đổi mới theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và mang tầm vóc thời đại. Nước ta lại thuộc vào khu vực phát triển năng động nhất thế giới, đang được các dòng đầu tư tài chính và khoa học - công nghệ từ các nước phát triển chuyển về; đã ký kết TPP và hàng loạt hiệp định thương mại tự do với các nước. Cần kịp thời đổi mới toàn diện và triệt để thể chế và mô hình kinh tế phù hợp với xu thế phát triển tiên tiến của thời đại, tạo nội lực từ mỗi người dân đến cả nước, để tận dụng cơ hội thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; giữ vững độc lập, tự chủ… 

Cần nhận rõ xu thế phát triển tất yếu, khách quan của thời đại: Ngày nay kinh tế thế giới đang chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức với nền văn minh trí tuệ mà tiêu chí là phát triển bền vững, công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn Trái đất - ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.
Để có đủ điều kiện và nội lực đi vào Kinh tế tri thức, khắc phục những rào cản, khó khăn yếu kém, mở ra vận hội mới cho đất nước, nhất thiết phải có một sự đổi mới toàn diện và triệt để, tạo động lực đột phá; trước hết là đổi mới tư duy nhận thức xu thế và tiến cùng thời đại, tránh nguy cơ tụt hậu, lạc lõng. Kinh nghiệm phổ biến trên thế giới cho thấy: Cần xây dựng thể chế dân chủ, tiến bộ thực sự phát huy quyền làm chủ, gắn bó mật thiết với quê hương, đất nước và tinh thần sáng tạo của người dân, đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới thắng lợi. Nhu cầu cấp bách khi Việt Nam tham gia TPP là phải sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường văn minh mà Đảng ta đã vận dụng sáng tạo thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả. Phát triển mạnh các doanh nghiệp tư nhân, đó là một nguồn lực quan trọng của kinh tế quốc gia.
Cần có chiến lược phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam, mà các yếu tố quyết định là cải cách thể chế và môi trường kinh doanh; đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cải tổ bộ máy Nhà nước theo hướng phân rõ và bảo đảm thực thi chức năng Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp; phát huy đầy đủ vai trò và quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội; Cải cách nền giáo dục theo tinh thần NQ TW.8; thiết lập và phát triển hệ thống Đổi mới Sáng tạo Quốc gia.

Với sức thu hút và khả năng tập hợp, phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đông đảo, hùng hậu của Thủ đô, trong cả quá trình xây dựng, trưởng thành và đặc biệt là suốt 30 năm Đổi mới, Liên hiệp các Hội KH & KT Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng - nhiệm vụ của một Tổ chức chính trị - xã hội: Tư vấn, phản biện, giám định xã hội; Phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí; nghiên cứu - sáng tạo; triển khai các tiến bộ KH-KT phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng xã hội học tập và xây dựng nền tảng Kinh tế tri thức của Thủ đô - trái tim của cả nước. Đội ngũ trí thức Thủ đô đặt trọn niềm tin vào Đại hội XII của Đảng: Đại hội nhìn thẳng vào sự thật, từ đó vạch ra các quyết sách đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, mọi nguồn lực sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc; đồng thời với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu chọn được những người đủ Đức, đủ Tài, có Tâm, xứng Tầm vào Ban chấp hành Trung ương, vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, để lãnh đạo Đất nước vươn lên, tiến cùng thời đại. 
 
GS.TS Vũ Hoan
Bí thư Đảng Đoàn
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Tin cùng chuyên mục